ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε.
Το Μητρώο Σταθμών και το Μητρώο Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών αναπτύσσεται και συντηρείται από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για
Έργα Α.Π.Ε με τη συνεργασία του Κ.Α.Π.Ε.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης